4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวัฒนาพร ไชยวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางจิตตรา ขันทะสีมา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางพิมพ์พร ทันงาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวทิพวรรณ ทนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัยณรงค์ คนตรง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวณิชกานต์ ใจปิน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางจิตตรา ขันทะสีมา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวทิพวรรณ ทนุ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัยณรงค์ คนตรง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวณิชกานต์ ใจปิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวสุดา วิเศษกันทรากร
   นักศึกษา    2. นายรัฐศาสตร์ วงทะปา
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐชยา โนจิตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววณิชกานต์ ใจปิน