3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ประธานกรรมการ
              นางสาวจิราภรณ์ บางบ่อ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางนาฎยา คำวัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวมัทรี เชื้อหมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาววิภาพร นวนดั้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสิรินภัส จุมปา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวจิราภรณ์ บางบ่อ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางนาฎยา คำวัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสิรินภัส จุมปา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวมนรดา แซ่โย่ง
   นักศึกษา    2. นางสาวกิรณา แซ่ลี
   นักศึกษา    3. นายเจริญ เเซ่โซ้ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสิรินภัส จุมปา