3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศศิธร ชิณะวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางวนิดา กุลสุ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอรวรรณ ปันโน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวขวัญสุดา บุญพอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางนาฏยา คำวัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวมัทรี เชื้อหมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวศุภรนันท์ ปิงเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางณัฐปภัสร์ คำปาตัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวมยุรีย์ กองคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางศศิธร ชิณะวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางวนิดา กุลสุ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางนาฏยา คำวัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวมยุรีย์ กองคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวมยุรีย์ กองคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ ภัทรโยคิน
   นักศึกษา    2. นางสาวอรปรียา ปาเป็ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางลฎาภา พลศรี
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวธัญชนก ยีขาม
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธาศินีย์ ศรีถาการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพิมพ์ทนาถ ณ น่าน
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวพจมาน แซ่ท้าว
   นักศึกษา    2. นางสาวจิราภา วรรณศักดิ์เจริญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวธัญวรัตน์ อินต๊ะภา
   นักศึกษา    2. นางสาวนภาพร จันต๊ะมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวมัทรี เชื้อหมอ