1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐพล ไชยยงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายเฉลิมพงษ์ ตั้งเจียมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเรวัต สีเทา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติพัฒน์ หมื่นคำเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกฤษฎา ก๋าคำมูล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
         กรรมการตัดสิน
              นายเรวัต สีเทา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายนิวัฒน์ วรรณสมพร    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายกฤษฎา ก๋าคำมูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายพรชัย สีแดง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายธนากร ทะลายา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายพชธกร กองวี
   นักศึกษา    2. นายปัฐวิชญ์ คำกันทะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติภัฎ หมื่นคำเรือง
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายยุทธศักดิ์ วรรณา
   นักศึกษา    2. นายธนกร อินปา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธวัชชัย พิพิทธภัณฑ์
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายกิตติทัต ดาใจคำ
   นักศึกษา    2. นายณัฐสิทธิ์ แก้วไสย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง