9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ สุภชาติ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางพิมลพรรณ ไชยติมะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายวิทยา ปันโน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายกิติกุล ทะนันไชย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวทิพาพร ปัญญาภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวชัญญานาถ โชติพัฒนภูมิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสุกัญญา ณ น่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมานพ ดีหนองไชย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายวิทยา ปันโน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวกุลภัสส์ สิงห์ตะนะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายมานพ ดีหนองไชย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวชัญญานาถ โชติพัฒนภูมิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายกิติกุล ทะนันไชย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายชลันธร คำมงคล
   นักศึกษา    2. นายธนภัทร นามวงค์
   นักศึกษา    3. นายธนกร ถิ่นนาราม
   นักศึกษา    4. นายธนาเดช แก้วปัน
   นักศึกษา    5. นางสาวฐิติชญา ใจเถิ้ม
   นักศึกษา    6. นายอัครชัย ศิริรัตน์พิริยะ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางพิมลพรรณ ไชยติฆะ
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายพิชญุตม์ จันพฤกษ์
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลพัชร ทรงเจริญกุล
   นักศึกษา    3. นายชยางกูร แซ่จาง
   นักศึกษา    4. นายธนากร ศิริรัตน์
   นักศึกษา    5. นางสาวกัญญาณัฐ วนาสุวดี
   ครูผู้ควบคุม    6. นายกิติกุล ทะนันไชย