9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวอรทัย สีนวล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางทิพย์วรรณ ไชยวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายจำนงค์ ไชยปรุง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายตรัณ ชำนาญชาติ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวอรทัย สีนวล    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายอิสรินทร์ สิวรากรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวพัณณิตา ล้อมน้ำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์