9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุกัญญา ณ น่าน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิทยา ปันโน    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายอิสรินทร์ สิวรากรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายจำนงค์ ไชยปรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวทิพาพร ปัญญาภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายมนตรี ดีอุด    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมนตรี ดีอุด    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวทิพาพร ปัญญาภู    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายวิทยา ปันโน    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายจำนงค์ ไชยปรุง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวชาญานิศ ศรีทิพย์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายวีระยุทธ บุญเทพ
   นักศึกษา    2. นางสาวธนพร แซ่เติ๋น
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสุกัญญา ณ น่าน
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกรดา แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นายธนชัย แซ่เล้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวดวงดาว ไชยเขียว
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายพลพร สิงหพันธุ์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุกัญญา กาญจนกิตติวัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวดรุณี บุญเทพ