9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวอรทัย สีนวล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวณัฐธิกา กองเกิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอิสรินทร์ สิวรากรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายจำนงค์ ไชยปรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวดวงดาว ไชยเขียว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวอรทัย สีนวล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวหมวงเฝย แซ่เติ๋น
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอรทัย สีนวล
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา อุทธิยา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางปวีณา วงศาระ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวสุกัญญา ขนันไทย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรุ่งทิวา ธนะขว้าง
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวเยาวเรศ ตุ้ยน้อย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอิสรินทร์ สิวรากรณ์