9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางปิยธิดา ยะเคียน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางเนาวรัตน์ เนตรวีระ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวอรทัย แรกเรียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวมนภัสสร แสงทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวภัณฑิรา บุญเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายจารุวิทย์ ยินดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวอัมพิกา วังกาวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวศิริเพ็ญ ทองปั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางอมรรัตน์ ภาภักดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอัชฎาภรณ์ แดงดั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวจุฑารัตน์ หน่อแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              MISS KIRSI – MARJA AIJALA    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางปวีณา วงศาระ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางปิยธิดา ยะเคียน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวมนภัสสร แสงทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายจารุวิทย์ ยินดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางปวีณา วงศาระ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายภาณุวิชญ์ ณะรินทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจุฑารัตน์ หน่อแก้ว
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายเอกภพ แซ่ท้าว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมนภัสสร แสงทอง
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวจริยา ศิริคาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวภัณฑิรา บุญเรือง