7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวชัญญานุช ชมภูมิ่ง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายณัฐพัชร์ ไชยศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายวีรพงษ์ อุ่มมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวฉัตรนภา อิ่นมีกุล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวจันทิรา สุทธหลวง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวกัญญานัฐ เหล่าอาภากุล    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายกิตติ ไชยวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวอาทิชา มหายศนันท์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายกวิน ธรรมพันธ์
   นักศึกษา    2. นายกิตติพงศ์ ยอดทุม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชัญญานุช ชมภูมิ่ง
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายณัฐวัตร จิตอารี
   นักศึกษา    2. นายพลพล ชาวงิ้ว
   นักศึกษา    3. นายกีรติ วงค์คม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐพัชร์ ไชยศิลป์