3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.8. ทักษะความรู้ทางการเงิน
         3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวอรุโนทัย คมสระน้อย
   นักศึกษา    2. นายสมบัติ กานต์วรเดช
   นักศึกษา    3. นางสาวแพรวา ศิริรัตน์
   นักศึกษา    4. นางสาวกัลยรัตน์ ก้อนพรหม
   ครูผู้ควบคุม    5. นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายเขมราช สวนสม
   นักศึกษา    2. นางสาวอิศริยา มหายศนันท์
   นักศึกษา    3. นางสาวชลธิชา เงินปัญญา
   นักศึกษา    4. นายธีรัช มาระวิชัย
   ครูผู้ควบคุม    5. นางพิมพ์ทนาถ ณ น่าน
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวอนันตญา ปัญญาภู
   นักศึกษา    2. นางสาวอภิญญา บริคุต
   นักศึกษา    3. นางสาวพรนิภา สุมทุม
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายสิรภัทร เตอะอำภา
   นักศึกษา    2. นางสาวศุภกร นวลดั้ว
   นักศึกษา    3. นายวงศธร อินทะเสน
   นักศึกษา    4. นางสาวพัณณิตา ล้อมน้ำ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวมัทรี เชื้อหมอ