3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุกานต์ ทองศรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเอกรินทร์ ไชยวุฒิ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมานิตย์ มุลาลินน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวภัททิรา ชานันท์โท    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศราวุฒิ แช่มช้อย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศราวุฒิ แช่มช้อย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวภัททิรา ชานันท์โท    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวกานต์ธีรา บุญเรือง
   นักศึกษา    2. นางสาวฐนิชา สวนวงค์
   นักศึกษา    3. นางสาวบุณยาพร เกียรติยศ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศราวุฒิ แช่มช้อย