3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจงจินต์ ค่ายบุรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายจักรพงค์ กันขาว    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอติกานต์ วิมลเกษม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวชัญญา ดู่ปัญญา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางจิราภรณ์ เหลี่ยมโสภณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นางจงจินต์ ค่ายบุรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางอติกานต์ วิมลเกษม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางนุชรีย์ ไชยวงศ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวพรหมพร แซ่เฮ้อ
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติวรดา โปรยรุ่งทอง
   นักศึกษา    3. นายกุลธิดา จันต๊ะขัน
   นักศึกษา    4. นางสาวกานต์พิชชา มูลฐี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางจงจินต์ ค่ายบุรี
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายสุทธินนท์ ติวรรณ์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุทธินันท์ สุทธิ
   นักศึกษา    3. นางสาวปริยากร จิไชย
   นักศึกษา    4. นางสาวสุชาดา เริงอาจ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางอติกานต์ วิมลเกษม
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวอรปรียา อินสองใจ
   นักศึกษา    2. นางสาวอรปรียา ปันจาด
   นักศึกษา    3. นางสาวปภาวดี มูลเอ้ย
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่