3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอรนุช มหาคีตะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางมัสรัตน์ แสงแก้ว    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวอภิรดี ปรังฤทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวดรุณี บุญเทพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวมัทรี เชื้อหมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาววิภาพร นวนดั้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางพิมพ์ทนาถ ณ น่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายจตุวัชร์ ไกลถิ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางลฎาภา พลศรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางมัสรัตน์ แสงแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางพิมพ์ทนาถ ณ น่าน    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวสุดาทิพย์ ไชยยะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวมัทรี เชื้อหมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางลฎาภา พลศรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวกาญจนภัทร ดวงมะโน
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐวิภา เป็งแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอรวรรณ ปันโน
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวเกสรา รกไพร
   นักศึกษา    2. นางสาววริดา รกไพร
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ