2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกิตติศักดิ์ ขัดเงางาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายอัชฌาวินทร์ สายะพงษ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอดิศักดิ์ ไชยเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอุทัย มาก๋อง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายภควัตร วงศ์ยังประเสริฐ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวเกศแก้ว ใจซื่อดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวกาญจนา ศิริรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายฉัตรชัย ขระเขื่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายมงคล ปัญญา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายมงคล ปัญญา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอุทัย มาก๋อง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวเกศแก้ว ใจซื่อดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายกิตติศักดิ์ ขัดเงางาม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายปาฏิหาริย์ สุทธิราช
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอุทัย มาก๋อง
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายธีรเมธ ขันทะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกิตติศักดิ์ ขัดเงางาม
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายกิตตินันท์ มิ่งมิตรวิบูลย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเกศแก้ว ใจซื่อดี
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายดนุเดช แซ่ท้าว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายฉัตรชัย ขระเขื่อน