10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประสพโชค ทวิชาชาติ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวปีย์รดา สอนวงษา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศราวุธ พุทธายะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายวีระยุทธ สารถ้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายยุทธิษเฐียร จันทร์ตา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายประสพโชค ทวิชาชาติ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวปีย์รดา สอนวงษา    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศราวุธ พุทธายะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายวีระยุทธ สารถ้อย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายยุทธิษเฐียร จันทร์ตา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายกฤษณพงศ์ แก้วบุญเรือง
   นักศึกษา    2. นายปรเมษฐ์ ระงับเหตุ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีระยุทธ สารถ้อย
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายบุรินทร์ รกไพร
   นักศึกษา    2. นายพุฒิพงศ์ แซ่รี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายประสพโชค ทวิชาชาติ