1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภาสกร จุมปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายคณาธิป คำใจดี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายพิสิฐ วัฒนสันติพงศ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอานุภาพ พุฒหมื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายรักพงษ์ วงศ์สุดดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมนตรี ขัดทิศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายยุทธนา คำปาตัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายชลิต จิตอารีย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายชัชวาลย์ แสงแก้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายคณาธิป คำใจดี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอานุภาพ พุฒหมื่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายมนตรี ขัดทิศ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายยุทธนา คำปาตัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายชัชวาลย์ แสงแก้ว    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายพีร์ฐวัฒิ คันธะนาลัย
   นักศึกษา    2. นายกิตติพัทธ์ ธีรชัยเกื้อกูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายคณาธิป คำใจดี
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายเขมราช สวนสม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายมนตรี ขัดทิศ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายภูบดินทร์ ศรีทา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอานุภาพ พุฒหมื่น
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายพรพิพัฒน์ คำลี
   นักศึกษา    2. นายธนชาติ ไฮคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธนา คำปาตัน