1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายนที เหมือนเชตุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายจตุรนต์ แสนโซ้ง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายชวลิต ขวัญสง่า    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอนุมัติ สิทธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายภิรมย์ ยะราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเกียรติศักดิ์ โนราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสมศักดิ์ กุลสุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางสาวชนากานต์ บุญมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายอรรณพ ทาการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายไกรทอง ยะแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              ว่าที่ ร.ต.พิษณุ สังข์คำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายจักรภัทร ดอนพนัส    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายภาสกร จุมปา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายจตุรนต์ แสนโซ้ง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเกียรติศักดิ์ โนราช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายอรรณพ ทาการ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวชนากานต์ บุญมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายภาสกร จุมปา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายธีรวุฒิ คำปัน
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ เกสนา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนายภาสกร จุมปา
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายปิติกร เชี่ยวชาญ
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ หารกา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอรรณพ ทาการ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายดอน เลาลี
   นักศึกษา    2. นายนายถิรวัฒน์ เทพจันตา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเกียรติศักดิ์ โนราช
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายยศนันท์ เสนปิน
   นักศึกษา    2. นายดลภัทร อนุสา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชนากานต์ บุญมา