1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายผดุง อนันตกาล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายณฐกร สุเทปิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายโสภณ แก้วมงคล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสิทธิเดช ครุฑสี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายสิทธิเดช ครุฑสี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายณฐกร สุเทปิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางนรีรัตน์ โยธา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายจักรกฤษณ์ ถาวร
   นักศึกษา    2. นายพีรพงค์ พิธีการณ์
   นักศึกษา    3. นายปิยะวัฒน์ สันทา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางนรีรัตน์ โยธา