1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายนิติพล จันทร์พูล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชนะภัย จมพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายอุทิศ ศรีตั้ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายไกรภพ อานัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายนิติพล จันทร์พูล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอุทิศ ศรีตั้ง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชนะภัย จมพงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายไกรภพ อานัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศรายุธ คำไทย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายเดชาวัตร โพธิยะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอุทิศ ศรีตั้ง