1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศตวรรษ จันทรคณา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอนุชิต การินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายอุทัย มาก๋อง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศตวรรษ จันทรคณา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอุทัย มาก๋อง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายณรงค์วิทย์ ใจมงคล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอัชฌาวินทร์ สายะพงษ์