1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมควร อุปจักร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายสมควร อุปจักร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศรายุธ คำไทย    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวรภพ การินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายนิติพล จันทร์พูล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายสมควร อุปจักร์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศรายุธ คำไทย    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวรภพ การินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายนิติพล จันทร์พูล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุชาติ วังตา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต บุญนำ
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ พัฒนพูนผล
   ครูผู้ควบคุม    3. สิบเอกธนากร จักรหา
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายศักรินทร์ พุทธิธาดากุล
   นักศึกษา    2. นายนัทธพงศ์ ปันคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมควร อุปจักร์