1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพันธ์ ขึมจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธนากร จักรหา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชนะภัย จมพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายวรภพ การินทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรพันธ์ ขึมจันทร์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชนะภัย จมพงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายวรภพ การินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายธนากร จักรหา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายเอกพล พินทา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศรายุธ คำไทย