1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกิตติกร ยะทะนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศรายุธ คำไทย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอนุชิต การินทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติกร ยะทะนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศรายุธ คำไทย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอนุชิต การินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสมควร อุปจักร์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวชลธิชา ธนเนตร
   นักศึกษา    2. นางสาวปภาวดี เทพสยาม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติกร ยะทะนะ
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายโชคอนันต์ พิพัฒน์วัฒนาพานิช
   นักศึกษา    2. นายสันติสุข แซ่ท้าว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอนุชิต การินทร์
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายนิจิต ย่างชัยมงคล
   นักศึกษา    2. นางสาวสมิตา บังเมฆ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ