1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.20. สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศุภกร เชื้อหมอ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเอกพล อุตรชน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศรัณยู จันคำสม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุภัค จะนะพรม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายบันฑิต ทองคำ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวชนากานต์ ยิ่งโยชน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศรัณยู จันคำสม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวปรีญาภรณ์ อุตเรือน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายภูมิเดช มาลารัตน์
   นักศึกษา    2. นายวิชชากร ปันทองมา
   นักศึกษา    3. นายศตวรรษ กาบนันทา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธรรมสรณ์ ยาใจ