1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวหทัยมาศ ศิริกันชัย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ร้อยตรีชลธิศ สมฤทธิ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายพลรัตน์ เพชรพูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธรรมสรณ์ ยาใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวปรีญาภรณ์ อุตเรือน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวแพรวพรรณ ไชยยงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิทยพงศ์ กุลณาวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวหทัยมาศ ศิริกันชัย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ร้อยตรีชลธิศ สมฤทธิ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวแพรวพรรณ ไชยยงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวชนากานต์ ยิ่งโยชน์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายกิตติชัย ปันนิตย์
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร กันเสน
   นักศึกษา    3. นายกิตติธัช พรหมโชติ
   นักศึกษา    4. นายณัฐพล บังเมฆ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวิทยพงศ์ กุลณาวงค์