1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไชย จักรอะโน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายบันฑิต ทองคำ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีระพงษ์ ศิริรักษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศรัณยู จันคำสม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธรรมสรณ์ ยาใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศุภกร เชื้อหมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายวัฒนา อภิวัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเอกพล อุตรชน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายพลรัตน์ เพชรพูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัยพล พาโพธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติพงษ์ กุลเทพรหม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายพชร สีมา
   นักศึกษา    2. นายกิตติพงศ์ คำจะโป๊ะ
   นักศึกษา    3. นายไกรวิชญ์ พลหล้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศรัณยู จันคำสม