1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีรพงษ์ ศิริรักษา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัยพล พาโพธิ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติพงษ์ กุลเทพรม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวชนากานต์ ยิ่งโยชน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสุทร์ธิชัย คนสูง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายวัฒนา อภิวัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุภัค จะนะพรม    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธรรมสรณ์ ยาใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายศุภกร เชื้อหมอ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต อรรถนุสรณ์
   นักศึกษา    2. นายณรงค์เดช ใจปิง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทร์ธิชัย คนสูง
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายสุเมฆ แซ่ท้าว
   นักศึกษา    2. นายสิทธิชัย แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชนากานต์ ยิ่งโยชน์