1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภูมิศิริ ณ น่าน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวชุนัญดา คล้ายทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางชนัญชิดา จันคำสม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายสิทธิกร ศรีคำ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอดิศักดิ์ ชิณะวงศ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายรพีภัทร ธุระยศ
   นักศึกษา    2. นายพชรพล สุธรรม
   นักศึกษา    3. นายพิทวัส สีต๊ะสาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชุนัญดา คล้ายทอง