1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสิทธิกร ศรีคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอัคร ไชยวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวชุนัญดา คล้ายทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายภูมิศิริ ณ น่าน    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นางชนัญชิดา จันคำสม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายไกรฤกษ์ ไชยตัน
   นักศึกษา    2. นายเมธาสิทธิ์ อินทะรังษี
   นักศึกษา    3. นายวีรภัทร พงษ์ศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางชนัญชิดา จันคำสม