1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.15. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสิทธิกร ศรีคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายอัคร ไชยวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายสิทธิกร ศรีคำ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกิตติศักดิ์ บุญเกิด    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวธนาภรณ์ กุนดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายอัคร ไชยวงค์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายอนุภัทร รักษาศิริ
   นักศึกษา    2. นายนารา ปิ่นเพชร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอัคร ไชยวงค์