1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฉลองรัตน์ จันทร์คล้าย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสมศักดิ์ ตันดี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสามารถ หนูพันธ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวฉลองรัตน์ จันทร์คล้าย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเสฏวุฒิ ศรีวิกะ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสามารถ หนูพันธ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ อินนัน
   นักศึกษา    2. นายโชคอำนวย ดอนแก้ว
   นักศึกษา    3. นายกันตภณ ธนูสาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสามารถ หนูพันธ์