1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเจน ทะนันไชย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเสฎฐวุฒิ ศรีวิกะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเอกรัตน์ อายุยืน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวจิตติมาพร เพชรดิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายเจน ทะนันไชย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเสฎฐวุฒิ ศรีวิกะ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเอกรัตน์ อายุยืน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวจิตติมาพร เพชรดิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสามารถ หนูพันธ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายภาณุวิชญ์ กันทะ
   นักศึกษา    2. นายนายธนกร แซ่ท้าว
   นักศึกษา    3. นายธนภัทร ขัดโน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเจน ทะนันไชย
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายชินวัตร คำวัง
   นักศึกษา    2. นายวทันยู สุขพัฒนกิจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมศักดิ์ ตันดี