1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.13. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ สุภชาติ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชิน เสนา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายวรพจน์ ธราวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายรวิโรจน์ รัตนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายเอกรัตน์ อายุยืน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายวรพล มะริน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ สุภชาติ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวรพจน์ ธราวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเอกรัตน์ อายุยืน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายวรพล มะริน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายอนุวัฒน์ แก้วดวงดี
   นักศึกษา    2. นายพีรดนย์ ตรงประเสริฐศิริ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวรพล มะริน