1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอานนท์ แสนพล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายปฐมพงษ์ ดีอุต    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวจิตติมาพร เพชรดิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสมพงษ์ สวนแก้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายอานนท์ แสนพล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายปฐมพงษ์ ดีอุต    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวจิตติมาพร เพชรดิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสมพงษ์ สวนแก้ว    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายพิทวัส เชียงหนุ้น
   นักศึกษา    2. นายฐานันดร ทาไชย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมพงษ์ สวนแก้ว