1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิชาญ ไชยวงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิศรุต ศรีทะโร    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายชิน เสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวฉลองรัตน์ จันทร์คล้าย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายไพโรจน์ พอใจ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิชาญ ไชยวงค์    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชิน เสนา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นางสาวฉลองรัตน์ จันทร์คล้าย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายนิรัช กล้ากลางสมร
   นักศึกษา    2. นายจิรายุส เรือนอุ่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวฉลองรัตน์ จันทร์คล้าย
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายณัฐนนท์ แซ่เล้า
   นักศึกษา    2. นายสมชาย แซ่เฮ้อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชิน เสนา
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายฤทธิชัย บัติปัน
   นักศึกษา    2. นายวัฒนา จาบทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิศรุต ศรีทะโร