1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิทยา เจริญผล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิชาญ ศรีสุขคำ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายเสฎฐวุฒิ ศรีวิกะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวจิตติมาพร เพชรดิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอานนท์ แสนทน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายเจน ทะนันไชย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิชาญ ศรีสุขคำ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายทวี เฟยลุง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอานนท์ แสนทน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายธีรพงศ์ ปัญญาวงค์
   นักศึกษา    2. นายธัญชนก สายเสาร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอานนท์ แสนทน
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายธีรัช มาระวิชัย
   นักศึกษา    2. นายเทวรัตน์ แซ่ว่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชาญ ศรีสุขคำ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายวีระพัฒน์ ทุนเพิ่ม
   นักศึกษา    2. นางสาวชัชฎารัชช์ มีบุญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเสฎฐวุฒิ ศรีวิกะ