1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายมนตรี ธีรตระกูล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายตนุพงษ์ สนธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่าง
              นายชัยวุฒิ ธงเงิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายณรงค์ฤทธิ์ มาใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายมนตรี คำมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัยอดุลย์ เรียนสอน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายมนตรี ธีรตระกูล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัยวุฒิ ธงเงิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายตนุพงษ์ สนธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายชัยอดุลย์ เรียนสอน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายภูวนาท ยะนันท์
   นักศึกษา    2. นายรพี ขจรกิตติศักดิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยชัยอดุลย์ เรียนสอน
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ บุญมาหล้า
   นักศึกษา    2. นายสืบสกุล มูลดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายชนาธิป เนตรทิพย์
   นักศึกษา    2. นายทวีศักดิ์ บูราณ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชลิต จิตอารีย์