1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภานุวัฒน์ กาวิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสมนึก กาบบัว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายณรงค์ชัย บุญเทพ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายคุณานันท์ ทัพวิโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายนพพล คำเผือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายฤทธิกรณ์ เขื่อนเป็ก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายอัฉพล สิทธิจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายณัฐพล อุปถัมภ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายไชยรัตน์ สุวรรณอำไพ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายสมนึก กาบบัว    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายณรงค์ชัย บุญเทพ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายคุณานันท์ ทัพวิโรจน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอัฉพล    กรรมการตัดสิน    สิทธิจันทร์
              นายนพพล คำเผือ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายสรวิศ บำเพ็ญสุข
   นักศึกษา    2. นายยศพล นิมิตร
   นักศึกษา    3. นายภูชิต คำวังจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายคุณานันท์ ทัพวิโรจน์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายนภสินธุ์ อนุจร
   นักศึกษา    2. นายศุภวิชญ์ บุญเทพ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณรงค์ชัย บุญเทพ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายภูบดินทร์ อาวาทย์
   นักศึกษา    2. นายพิสุทธิ์ แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนพพล คำเผือ