1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคธาวุฒิ รักษ์รงค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายพิทักษ์ ทิพวงศ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวีระยุทธ สารถ้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สมจิตต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายเสกสรรค์ ไชยศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายพรชัย สีแดง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายยุทธภูมิ สายสั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              . นายปริยะ ดอกแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายกฤษฎา ก๋าคำมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายสมเดช เนตรทิพย์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
         กรรมการตัดสิน
              นายปริยะ ดอกแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายสมเดช เนตรทิพย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายวีระยุทธ สารถ้อย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายพรชัย สีแดง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายรัชพล ทริยะ
   นักศึกษา    2. นายอภิบาล ปันทะนันท์
   นักศึกษา    3. นายณัฐภาส คุ้มพนาลัยสถิต
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิทักษ์ ทิพวงศ์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายพีรัชชัย ยะกิจ
   นักศึกษา    2. นายนัทธพงศ์ มณีสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธภูมิ สายสั้น
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายวุฒิชัย กันธุระ
   นักศึกษา    2. นายวิชชากร ยศสูงเนิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายคธาวุฒิ รักษ์รงค์
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายวิชยุตม์ แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นายยุทธการ สามเสน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปริยะ ดอกแก้ว