1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพลกฤษ จินะไชย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีระโชติ อินนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกษิดิ์เดช กันอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายเสกสรรค์ ไชยศิลป์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายนิรุตติ์ มัณฑก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายอรรถชัย ทิศหน่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายศราวุธ พุทธายะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายชลิต จิตอารีย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สมจิตต์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายกษิดิ์เดช กันอินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สมจิตต์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายอรรถชัย ทิศหน่อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายพลกฤษ จินะไชย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
   นักศึกษา    1. นายวรากร วัลลภศิริ
   นักศึกษา    2. นายพอเพียง จอมมี
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ สมจิตต์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นายวัชรพงษ์ โนทา
   นักศึกษา    2. นายพศิน แซ่มัว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศราวุธ พุทธายะ
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายสุทธิชาติ สุทธิประภา
   นักศึกษา    2. นายดนัยนันท์ หอมดอก
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนิรุตติ์ มัณฑก
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายต้องรัก วุฒิมาลัย
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร สมจิตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอรรถชัย ทิศหน่อ