9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีสากล
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวประภัสนันท์ เพ็ชร์ไทย     0956301600
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพล โคมทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวสิริธร อบรมทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวภัทรวรินทร์ อินทรสุนทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพิทวัส เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวประภัสนันท์ เพ็ชร์ไทย    กรรมการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายนิคม เวฬุวนารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางชนิตา สินเติม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา เพ็ชร์ไทย
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต หูตาชัย
   นักศึกษา    3. นายเลิศปัญญา โสมนาวัตร
   นักศึกษา    4. นายพิณ แสนวงษ์
   นักศึกษา    5. นายวงษกร หมื่นสุข
   นักศึกษา    6. นายโชคสิริ หีบทอง
   นักศึกษา    7. นายปฏิภาณ เคนสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    8. นางสาวประภัสนันท์ เพ็ชร์ไทย