9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวัชรพล โคมทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพิทวัส เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายภานุวัฒน์ สุวรรณะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายนิคม เวฬุวนารักษ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         กรรมการตัดสิน
              นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร
   นักศึกษา    1. นายศราวุธ พลูสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นายสุวรรณ แก้วจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภานุวัฒน์ สุวรรณะ