9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การประกวด ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศราวุธ เมืองโคตร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางปักจิต คำศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสิริธร อบรมทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แหวน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐสุดา ศรีวิเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางชณิตา สินเติม    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางจุฬาลักษณ์ หล้าอำพัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายวชิรวิทย์ ชอบศิลป์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิริธร อบรมทรัพย์
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายปิยะโชค ขวาธิจักร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางธนพร โสมณวัตร
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
   นักศึกษา    1. นายจักรพรรณ ลุนพิลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุชาติ ค้าคล่อง