9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศราวุธ เมืองโคตร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพนมพร ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวอภิญญา ทองนาค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางสาวจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นางจิดารัตน์ เซียงหนู    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวิทย์ บรรณารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกันตภณ พุ่มจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางชณิตา สินเติม    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวสุชาดา อุตอามาตย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกัณตพล พุ่มจันทร์
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติมา บุญเกิด
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศักดิ์ประชา โสภา
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวปาณิตา พรชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอภิญญา ทองนาค
   4. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา ไสยโคต
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิตราภรณ์ คำวงศ์
   5. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรียา โยธานันท์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ร้อย