9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศราวุธ เมืองโคตร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวกาญจนา จิตรคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพนมพร ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวอภิญญา ทองนาค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางสาวจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภานุวัฒน์ สุวรรณะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวิทย์ บรรณารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกันตภณ พุ่มจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางชณิตา สินเติม    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางสาวจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา ยาวโนภาส
   ครูผู้ควบคุม    2. นางชณิตา สินเติม
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายรัชพล ผิวชัย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางธนพร โสมณวัตร
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเตชินท์ พรมพิลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภานุวัฒน์ สุวรรณะ