9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเรวดี ศรีธัญรัตน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวนิดถา นครราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุริยา สาโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางนภัสวรรณ อินทนนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวิริยะ ราชณุวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวณัฐิกา สาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นางสาวพนมพร ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นางสาวจุฬาลักษณ์ เศิกศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นางหนูพัด ปักเขมะยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางมุขดา โอบอ้อม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกรณัฏฐ์ มาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางมุขดา โอบอ้อม    กรรมการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐิกา สาลี    กรรมการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายคงเพชร์ ธงชาย
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร พลอยเสนา
   นักศึกษา    3. นายปรมัตถ์ เจนเชี่ยวชาญ
   นักศึกษา    4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวประภาศรี ทองมูล
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณพร ปัญญาใส
   นักศึกษา    2. นางสาวสุภัทรา เปรมทา
   นักศึกษา    3. นางสาวอักษิกา ช่วยรักษา
   นักศึกษา    4. นายคมสันต์ ภาคน้อย
   นักศึกษา    5. นายบริพัตร์ บรรจงชาติ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวพนมพร ธานี