9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเรวดี ศรีธัญรัตน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวนิดถา นครราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุริยา สาโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางนภัสวรรณ อินทนนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวิริยะ ราชณุวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวณัฐิกา สาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพนมพร ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวจุฬาลักษณ์ เศิกศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นางมุขดา โอบอ้อม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกรณัฏฐ์ มาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางหนูพัด ปักเขมะยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสุริยา สาโรจน์    กรรมการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายภูมิภัทร แหวนแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลวรรณ สร้อยนอก
   นักศึกษา    3. นางสาวพัชรภา พุทพงษ์
   นักศึกษา    4. นางสาวธารารัตน์ สายทอง
   นักศึกษา    5. นางสาววิลาสิณี ประเสริฐ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางมุขดา โอบอ้อม
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวนิติกาล ผิวทอง
   นักศึกษา    2. นายเชษฐา บริบูรณ์
   นักศึกษา    3. นายปราโมท โคตุโร
   นักศึกษา    4. นางสาวรุ่งทิวา ทานะสิงห์
   นักศึกษา    5. นางสาวณัฐกานต์ วงษ์นรินทร์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวณัฐิกา สาลี