9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกิ่งกมล สังข์ทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางอรทัย กุชโร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางวราภรณ์ สายรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววิมลทา มุละชีวะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร
              นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางกิ่งกมล สังข์ทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางอรทัย กุชโร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววิมลทา มุละชีวะ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
              นางวราภรณ์ สายรัตน์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายธีรเทพ ตาทิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
   นักศึกษา    1. นายนนณพัฒน์ วิลัยรัก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววิมลทา มุละชีวะ