9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจิราพร สันหนัง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวพิมพ์พรรณ ราคายิ่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวราตรี กองแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นางทิพวรรณ จันทร์เหลือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางสาวกนกพร พาดำเนิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นางสาวปรายจิยา เทียนแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยายัลเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นางสาววีณา ขันเงิน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางจิราพร สันหนัง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวราตรี กองแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นางทิพวรรณ จันทร์เหลือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางสาวกนกพร พาดำเนิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นางสาวปรายจิยา เทียนแสง    กรรมการตัดสิน    วิทยายัลเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นางสาววีณา ขันเงิน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 17:30น.    การประกวดมารยาทไทย (ปวช. / ปวส.)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายฐิติศักดิ์ สายรัตน์
   นักศึกษา    2. นางสาวอัจฉราพร ศรีจันทร์สุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววีณา ขันเงิน
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
   นักศึกษา    1. นางสาวภัคธีมา อิ่มอุรัง
   นักศึกษา    2. นางสาวธิพาดา แหลมคม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางราตรี กองแก้ว
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวกวินทิพย์ เศษสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายเกษมสันต์ เศษสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางทิพวรรณ จันทร์เหลือง
   4. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นายวิทยา บุญอิน
   นักศึกษา    2. นางสาวนิษฐา คำจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปรายจิยา เทียนแสง